The Wanderer

The Wanderer 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  The Wanderer When watching over the shoulder of the protagonist of this painting, we can see a village or small town in the distance. To reach this, the man probably has to take a bridge. The man still has a long way to go. Is this town the final destination of the man? The title suggests not. We can’t find out much of the man who is turned with his back to us. In some way the man doesn’t belong in this picture. His clothes and briefcase don’t suggest that he is a vagabond. On the other hand you don’t suspect an employee with briefcase at foot in this kind of desolate road, far away from civilization. You expect him on a busy train, queuing in a line of cars or walking on a hectic sidewalk of a city, targeted on his way to his office. The mysterious atmosphere is amplified by the hazy brush strokes and the chiaroscuro. The canvas consists of pronounced dark and light parts. The border between dark and light is formed between the diagonal line from the right upper corner to the left bottom corner. Because of htis, the man is placed in the darker part, the destination in the lighter part. Because the man is on the foreground -and as a result bigger- he first draws the attention, but shortly after that, the eye is lead to the lighter horizon. The title of the painting could be a reference to the painting with the same name of Caspar David Friedrich. On this painting you can also see a sharp dressed man, seen from the back, staring over a see of mist. Here, also a strong light-dark contrast is present. Or maybe it is a contemporary adaptation of an Old English poem about a wanderer who finally sees the light after long nostalgic musing? Of maybe it is a reference to the U2 song with the same name, which starts like this:   I went out walking Through streets paved with gold Lifted some stones Saw the skin and bones Of a city without a soul I went out walking Under an atomic sky …   It would be a feat if Boss had all 3 references in mind when making this painting.
Wanneer we over de schouder van de protagonist van dit schilderij kijken, zien we in de verte een stad of dorp. Om deze te bereiken moet waarschijnlijk eerst nog een brug genomen worden. De man heeft nog een lange weg af te leggen. Is deze stad de eindbestemming van de man? De titel laat vermoeden van niet. Veel komen we niet te weten over de man doordat hij met de rug naar ons gekeerd is. Ergens hoort de man niet thuis in dit totale beeld. Zijn kledij en tas laten vermoeden dat hij geen zwerver is. Anderzijds, een bediende met aktetas verwacht je niet te voet op een dergelijke desolate weg, ver verwijderd van de beschaving. Die vind je op een drukke trein, aanschuivend in de file of jachtig op een trottoir van een stad, doelgericht onderweg naar zijn kantoor. De mysterieuze sfeer wordt nog versterkt door de wazige penseelstreken en het licht-donker contrast. Het doek is in een duidelijk licht en donker gedeelte opgedeeld. De scheidingslijn tussen licht en donker wordt gevormd door de diagonaal van de linker benedenhoek tot de rechter bovenhoek. Hierdoor staat de man in het donker, de eventuele eindbestemming in het licht. Doordat de man op de voorgrond staat en bijgevolg groter is, wordt hij eerst gezien, maar automatisch wordt het oog naar de horizon geleid. De titel van dit werk zou een knipoog kunnen zijn naar het gelijknamige schilderij van Caspar David Friedrich, waarop ook een deftig geklede man, vanop de rug gezien boven een zee van nevel staat. Ook hier is een sterk licht-donker contrast aanwezig. Of is het een eigentijdse interpretatie van een Oudengels gedicht, waarbij de dwaler na lang nostalgisch gemijmer eindelijk het licht ziet? Of is het een verwijzing naar de gelijknamige U2 song, die zo start:   I went out walking Through streets paved with gold Lifted some stones Saw the skin and bones Of a city without a soul I went out walking Under an atomic sky …   Het zou straf zijn mocht Boss die 3 referenties voor ogen hebben gehad.

(door P.O.)

Couple

Couple 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Couple Whoever catches a first glimpse of this odd painting, is confused. The brain of the spectator needs some time to transform the abstraction of the first flash into an image representing a path neer a canal. After a moment, one might notice the couple on the path, the title of the painting refers to. In the distances an anonymous little village looms in the haze that is covering the scene from the prying eyes of the viewer. Three dark parts dominate the canvas: the path and two areas of hillsides covered with trees. The positioning of the dark hillsides against the radiant horizon light and the alternation of dark and light strips, create a gaudy image. The comosition and the spear-shaped ornaments are positioned in a way it leads the eye automatically to the horizon and the couple. It seems like the artist is playing a game with the spectator (without this last one noticing it): from one hand, the cleverly chosen composition forces the eye to watch where the artist wants it to watch. On the other hand, the haze and vagueness of the contours make it hard to peek.
Wie een eerste blik op dit vreemde schilderij werpt, is verward. De hersenen van de toeschouwer hebben even de tijd nodig om de abstractie van de eerste flits om te zetten in een beeld dat een jaagpad aan één of andere kanaaltje voorstelt. Wat later ontwaar je op het pad het koppel waarnaar de titel van het schilderij refereert. In de verte doemt een anoniem dorp op, verhult in de nevels die het tafereel afschermt van de al te nieuwsgierige blikken van de kijker. Drie donkere partijen domineren het doek: het jaagpad en twee boompartijen die heuvels bedekken. De plaatsing van de donkere heuvelruggen tegen een fel horizonlicht en de afwisseling met lichte stroken, zorgen voor een bont beeld. De compositie en de spiesvormige decorelementen zijn zo gekozen dat het oog naar de horizon en het koppel gezogen worden. Het lijkt alsof de kunstenaar een spelletje speelt met de toeschouwer (zonder dat deze laatste het beseft): enerzijds zorgt een clever gekozen compositie ervoor dat het oog gedwongen wordt om te kijken waar hij het wil; anderzijds bemoeilijkt de mist en de vaagheid van de contouren het gluren.

(door P.O.)

Misty Landscape with Village

Misty Landscap with Village 2013 Acrylic on canvas 40x40cm
  Misty Landscap with Village

 

This small piece of art gives an impressionistic impression. In contrast to the other works in the series of haze paintings, no persons are present. At the horizon, the contours of a typical Flemish village can be noticed. The details of the landscape are lost in the veils of the haze floating above the meadows.
Dit kleine werkje oogt impressionistisch. In tegenstelling tot de andere werken uit de mistige reeks, worden hier geen mensen afgebeeld. Aan de horizon zijn de contouren van een typisch Vlaams dorp te zien. De details van het landschap gaan verloren in de sluiers van de nevels die boven de grasvelden hangen.

(door P.O.)

Man in a long black coat

Man in a long black coat 2013 Acryl op hardboard 130x70cm
  Man in a long black coat A dark, shady figure is walking away from the viewer on a lonely street, heading for the misty horizon. The arid landscape is being dominated by ochres, sienna and earth shades. The strong shadows within this widescreen painting create an enduring atmoshpere, reminding of a Sergio Leone Spaghetti Western. And in this case, the Man in the Long Black Coat would be played – without any doubt- by Clint Eastwood.
Een donkere, schimmige figuur wandelt op een verlaten straat weg van de toeschouwer, de mistige horizon tegemoet. In het dorre landschap domineren okers, sienna en andere aardse kleuren. De sterke schaduwen binnen dit breedbeeld schilderij zorgen voor een beklijvende sfeer, die doen denken aan een Sergio Leone Spaghetti Western. En in dat geval zou de Man in the long black coat, ongetwijfeld door Clint Eastwood vertolkt worden.

(door P.O.)

Walking Nude

Walking Nude 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Walking Nude Walking nude and The Runner are experiments in the series of hazy paintings. The mist is so extreme that it covers the entire painting. The result is a monochromous painting, vaguely displaying the silhouette of a walking nude.
Walking Nude en The Runner zijn experimenten in de mistige reeks. De mist is zo ver doorgedreven dat die alles verhullend geworden is en er enkel een monochroom werk overblijft waarop vaag het silhouet van een wandelend naakt te zien is.

(door P.O.)

The Runner

The Runner 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  The Runner The Runner and Walking Nude are experiments in the series of hazy paintings. The mist is so extreme that it covers the entire painting. The result is a monochromous painting, vaguely displaying the silhouette of a running man.
The Runner en Walking Nude zijn experimenten in de mistige reeks. De mist is zo ver doorgedreven dat die alles verhullend geworden is en er enkel een monochroom werk overblijft waarop vaag het silhouet van een jogger te zien is.

(door P.O.)

Keeping Up

Keeping up 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Keeping Up

Just like all other works in the series of hazy works, this work is about loneliness and isolation. An elderly man is following the trail of approximately seven young people. He persist in trying to keep up with them, but it is clear that he won’t hold it much longer anymore and that he will have to unhook with them.

The old man who is at risk of being left behind, will end up this way in a state of loneliness and isolation. A metaphor for the general aging in our society.

Net als de andere werken uit de mistige reeks gaat dit werk over eenzaamheid en isolement. Een oudere man loopt in het spoor van een zevental jongeren. Hardnekkig probeert hij hen bij te benen, maar het is duidelijk dat hij op een gegeven moment zal moeten afhaken.

De oude man die achterop dreigt te raken, zal zo in een situatie van isolement en eenzaamheid terecht komen. Een symbolisch beeld voor de vergrijzing van de maatschappij. Een prangend probleem waarmee steeds meer mensen geconfronteerd worden.

(door P.O.)

Old man with beret

 
Old man with beret 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Old man with beret An old man slaunters along a frontage. Hardly targeted he wanders arduously through the familiar streets of his home town. The old man himself has become part of the scenery. The wall seems endless. This doesn’t make it clear where he comes from or where he is heading to. Maybe he is just taking a walk to pass time? The elderly man is sketched with little detail keeping his identity hidden and turning him into a universel persona for an old man. Despite the sloppy painted haze, the luminosity and the decor suggest a Provençal atmosphere, but it is impossible to guess the location precisely. All this fuzziness and the lack of a concrete context is used on purpose to arise questions. Who is this man? Where does he come from? Where is he heading to? Why is he wandering around? These kind of questions are a leitmotif in the series of misty paintings. This way, an appearantly simple and idyllic scenery has become a universal excercise in existentialism.
Een oude man slentert langs een gevel. Weinig doelgericht dwaalt hij moeizaam door de vertrouwde straten van zijn dorp. Hij is zelf een onderdeel van het decor geworden . Aan de gevel is begin noch eind te zien. Hierdoor is het niet duidelijk waar hij naartoe gaat of waar hij vandaan komt. Misschien maakt hij zomaar een wandeling om zijn tijd te passeren? Het mannetje is met weinig detail vastgelegd, waardoor zijn identiteit verborgen blijft en hij een universele persona voor een oud ventje wordt. Ondanks de slordig geschilderde nevel verraden de lichtintensiteit en de achtergrond een zuiderse sfeer, maar het is onmogelijk om een precieze locatie te duiden. Al deze onduidelijkheden en het ontbreken van een precieze context worden gebruikt om vragen op te roepen. Wie is die man? Waar komt hij vandaan? Waar gaat hij naartoe? Waarom loopt hij daar? Dergelijke vragen vormen een rode draad doorheen de mistige reeks schilderijen. Een schijnbaar eenvoudig en idyllisch tafereeltje wordt op die manier een oefening in existentialisme.

(door P.O.)