Ravevich (ode to Raveel and Malevich)

Ravevich (ode to Raveel and Malevich) 2013 Acrylic on Canvas 60 x 80 cm
  Ravevich (ode to Raveel and Malevich) - abstract painting by Boss

“Suprematism” meets “New Vision” in one painting

Kazimir Malevich is one of the founders of abstract art. Initially an adept of impressionism, he evolved gradually to a style that became more and more abstract, until the only thing he kept was a black square. His evolution is similar (but yet different) to the evolution in the work of Piet Mondriaan.

The painting that was the inspiration for Ravevich (ode to Raveel and Malevich), dates from 1915, the top era of Suprematism. The canvas consists of nothing but a black square and a red rotated square in a sea of white. Boss uses this as the background of the Raveel-silhouette. This way the artist accentuates in a subtle way the touch points between both masters (emptiness, large color fields, peace…) as well as the differences (figuration versus abstraction, jagged contours versus austere surfaces, thick impasto paint strokes versus thin layered with underpainting). The style of Malevich is called suprematism, while Raveel introduced the new vision. You could say that Suprematism” meets “New Vision” in one painting.

 

More information about the artists and styles:

New vision

New vision or new figuration was an art movement related to pop art in Belgium and Holland. Members of the movement: Etienne Elias, Raoul De Keyser,Roger Raveel, Reinier Lucassen and poet Roland Jooris. Jooris (a close friend of Roger Raveel) came up with the name of the movement. As a reaction to abstract painting, they developed a new vision on expression and figuration. Roger Raveel in wikipedia suprematism in wikipedia Kazimir Malevich in wikipedia

The Wanderer

The Wanderer 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  The Wanderer When watching over the shoulder of the protagonist of this painting, we can see a village or small town in the distance. To reach this, the man probably has to take a bridge. The man still has a long way to go. Is this town the final destination of the man? The title suggests not. We can’t find out much of the man who is turned with his back to us. In some way the man doesn’t belong in this picture. His clothes and briefcase don’t suggest that he is a vagabond. On the other hand you don’t suspect an employee with briefcase at foot in this kind of desolate road, far away from civilization. You expect him on a busy train, queuing in a line of cars or walking on a hectic sidewalk of a city, targeted on his way to his office. The mysterious atmosphere is amplified by the hazy brush strokes and the chiaroscuro. The canvas consists of pronounced dark and light parts. The border between dark and light is formed between the diagonal line from the right upper corner to the left bottom corner. Because of htis, the man is placed in the darker part, the destination in the lighter part. Because the man is on the foreground -and as a result bigger- he first draws the attention, but shortly after that, the eye is lead to the lighter horizon. The title of the painting could be a reference to the painting with the same name of Caspar David Friedrich. On this painting you can also see a sharp dressed man, seen from the back, staring over a see of mist. Here, also a strong light-dark contrast is present. Or maybe it is a contemporary adaptation of an Old English poem about a wanderer who finally sees the light after long nostalgic musing? Of maybe it is a reference to the U2 song with the same name, which starts like this:   I went out walking Through streets paved with gold Lifted some stones Saw the skin and bones Of a city without a soul I went out walking Under an atomic sky …   It would be a feat if Boss had all 3 references in mind when making this painting.
Wanneer we over de schouder van de protagonist van dit schilderij kijken, zien we in de verte een stad of dorp. Om deze te bereiken moet waarschijnlijk eerst nog een brug genomen worden. De man heeft nog een lange weg af te leggen. Is deze stad de eindbestemming van de man? De titel laat vermoeden van niet. Veel komen we niet te weten over de man doordat hij met de rug naar ons gekeerd is. Ergens hoort de man niet thuis in dit totale beeld. Zijn kledij en tas laten vermoeden dat hij geen zwerver is. Anderzijds, een bediende met aktetas verwacht je niet te voet op een dergelijke desolate weg, ver verwijderd van de beschaving. Die vind je op een drukke trein, aanschuivend in de file of jachtig op een trottoir van een stad, doelgericht onderweg naar zijn kantoor. De mysterieuze sfeer wordt nog versterkt door de wazige penseelstreken en het licht-donker contrast. Het doek is in een duidelijk licht en donker gedeelte opgedeeld. De scheidingslijn tussen licht en donker wordt gevormd door de diagonaal van de linker benedenhoek tot de rechter bovenhoek. Hierdoor staat de man in het donker, de eventuele eindbestemming in het licht. Doordat de man op de voorgrond staat en bijgevolg groter is, wordt hij eerst gezien, maar automatisch wordt het oog naar de horizon geleid. De titel van dit werk zou een knipoog kunnen zijn naar het gelijknamige schilderij van Caspar David Friedrich, waarop ook een deftig geklede man, vanop de rug gezien boven een zee van nevel staat. Ook hier is een sterk licht-donker contrast aanwezig. Of is het een eigentijdse interpretatie van een Oudengels gedicht, waarbij de dwaler na lang nostalgisch gemijmer eindelijk het licht ziet? Of is het een verwijzing naar de gelijknamige U2 song, die zo start:   I went out walking Through streets paved with gold Lifted some stones Saw the skin and bones Of a city without a soul I went out walking Under an atomic sky …   Het zou straf zijn mocht Boss die 3 referenties voor ogen hebben gehad.

(door P.O.)

Couple

Couple 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Couple Whoever catches a first glimpse of this odd painting, is confused. The brain of the spectator needs some time to transform the abstraction of the first flash into an image representing a path neer a canal. After a moment, one might notice the couple on the path, the title of the painting refers to. In the distances an anonymous little village looms in the haze that is covering the scene from the prying eyes of the viewer. Three dark parts dominate the canvas: the path and two areas of hillsides covered with trees. The positioning of the dark hillsides against the radiant horizon light and the alternation of dark and light strips, create a gaudy image. The comosition and the spear-shaped ornaments are positioned in a way it leads the eye automatically to the horizon and the couple. It seems like the artist is playing a game with the spectator (without this last one noticing it): from one hand, the cleverly chosen composition forces the eye to watch where the artist wants it to watch. On the other hand, the haze and vagueness of the contours make it hard to peek.
Wie een eerste blik op dit vreemde schilderij werpt, is verward. De hersenen van de toeschouwer hebben even de tijd nodig om de abstractie van de eerste flits om te zetten in een beeld dat een jaagpad aan één of andere kanaaltje voorstelt. Wat later ontwaar je op het pad het koppel waarnaar de titel van het schilderij refereert. In de verte doemt een anoniem dorp op, verhult in de nevels die het tafereel afschermt van de al te nieuwsgierige blikken van de kijker. Drie donkere partijen domineren het doek: het jaagpad en twee boompartijen die heuvels bedekken. De plaatsing van de donkere heuvelruggen tegen een fel horizonlicht en de afwisseling met lichte stroken, zorgen voor een bont beeld. De compositie en de spiesvormige decorelementen zijn zo gekozen dat het oog naar de horizon en het koppel gezogen worden. Het lijkt alsof de kunstenaar een spelletje speelt met de toeschouwer (zonder dat deze laatste het beseft): enerzijds zorgt een clever gekozen compositie ervoor dat het oog gedwongen wordt om te kijken waar hij het wil; anderzijds bemoeilijkt de mist en de vaagheid van de contouren het gluren.

(door P.O.)

Raviaan (ode to Raveel and Mondriaan)

Raviaan (ode to Raveel and Mondriaan) 2013 Acrylic on hardboard 105x105cm
  Raviaan (ode aan Raveel en Mondriaan)

 

It is clear that Raveel was inspired during his career by Piet Mondriaan. In the work Raviaan (ode to Raveel and Mondriaan) the typical characteristics from both styles of the artists are brought together in an attempt to honour both masters of art. Large fields in primary colors form the geometrical background which is only breached by the jagged head and body of Raveel. It gives the impression of a leadlight.
Raveel liet zich tijdens zijn carrière duidelijk inspireren door Piet Mondriaan. In het werk Raviaan (ode aan Raveel en Mondriaan) worden typische kenmerken uit hun beide stijlen samengebracht in een werk dat hen wil eren. Grote vlakken in primaire kleuren vormen de achtergrond die enkel doorbroken wordt door het grillig gevormde hoofd en de romp van Raveel. Het heeft iets van een glas-in-lood raam.

(door P.O.)

Raveyser (ode to Raveel and De Keyser)

Raveyser (ode to Raveel and De Keyser) 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Raoul De Keyser, pupil, colleague and friend of Roger Raveel is being honoured together with Raveel. On a square painting of a modest size, the Raveel figure is positioned in front of the detail of a soccer field. Because the styles of both masters are related, the symbiosis betweeen their respectively elements looks very naturally. Raveyser (ode aan Raveel en De Keyser)

 

Raoul De Keyser, leerling, collega, streekgenoot en vriend van Roger Raveel wordt hier samen met deze laatstgenoemde geëerd. Op een vierkant doek van bescheiden omvang staat de Raveelfiguur voor een detail van een voetbalterrein. Doordat de stijlen van de twee grootmeesters aan mekaar verwant zijn, oogt de symbiose tussen hun respectievelijke elementen heel natuurlijk.

(door P.O.)

Ravollock (ode aan Raveel en Pollock)

Ravollock (ode to Raveel and Pollock) 2013 Acrylic and laque on hardboard 42x81cm
  Ravollock (ode aan Raveel en Pollock)

 

This work is a tribute to Roger Raveel and Jackson Pollock. Following the decease of Roger Raveel in 2013, Boss made a series of works as a tribute to this grand master. While doing this, the painter grabbed the opportunity to honour other top artists. The result is an action painting in which Raveel brings some peace. The contrast between the nervous dripping tecnique of Pollock used in the background and the calmness in the emptiness of the Raveel figure in the foreground, give this painting a unique atmosphere. The spirit of Raveel can be found in the works of Boss.
Dit werk is een eerbetoon aan Roger Raveel en Jackson Pollock. Naar aanleiding van het overlijden van Roger Raveel in 2013, maakte Boss een reeks werken waarmee hij hulde wilde brengen aan deze grootmeester. Van deze gelegenheid maakte de schilder gebruik om meteen nog een andere grootheid in de verf te zetten. Het resultaat is een action painting waarin Raveel rust brengt. Het contrast tussen de zenuwachtige druiptechniek van de achtergrond en de rust in de leegte van het Raveelmannetje op de voorgrond, geven dit schilderij een eigen sfeer. De geest van Raveel is terug te vinden in de werken van Boss.

(door P.O.)